บริษัท เค บล็อค เทคโนโลนี จำกัด

ประเภทกิจการ : ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา

บริษัท ทอรัส พอซโซลานซ์ จำกัด

ประเภทกิจการ : จัดการกากของเสียที่ไม่เป็นอันตราย เพื่อปรับปรุงคุณภาพ จำหน่ายแก่ภาคอุตสาหกรรมคอนกรีต

บริษัท ทอรัส เอสดี จำกัด

ประเภทกิจการ : ผลิตภัณฑ์มวลผสม