ขั้นตอนการจัดการ

ระบบขนส่งและการรับของเสีย

การบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม

บริษัท ฟินิกซ เอส ดี เอส จำกัด รับบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นของเสียอันตราย จากการเผาไหม้ถ่านหินและชีวมวล จนกลายเป็นฝุ่นผง เรียกว่าเถ้าหนัก เถ้าลอย และของเสียที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้อื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี การรับบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเป็นฝุ่นผง มีความละเอียด จะต้องไม่ปนเปื้อนวัสดุอื่น สารเคมีอันตราย และโลหะหนัก โดยจะต้องมีคุณลักษณะทางเคมีตามข้อกำหนด เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการจัดการให้สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง

ของเสียที่รับบริหารจัดการ ต้องจัดอยู่ในของเสียที่ไม่เป็นอันตรายเท่านั้น

ของเสียที่รับบริหารจัดการต้องไม่มีความชื้น หรือค่าความชื้นไม่เกิน 2% และไม่มีสิ่งเจือปน

โรงงานต้องมีวิธีการเก็บของเสียในระบบปิด หรือเก็บในรูปแบบโกดัง

ต้องเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมีระบบจัดการที่เหมาะสม

บริษัท ฟินิกซ เอส ดี เอส จำกัด

โทร:

02 559 2318, 089 894 7567

แฟ็กซ์:

02 559 2322

อีเมล:

marketing@phoenixsds.com

สนใจโทร

02 559 2318