ประวัติความเป็นมา

บริษัท ฟินิกซ เอส ดี เอส จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการ บริหารจัดการกากของเสียที่ไม่เป็นของเสียอันตราย จากอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำจัดของเสียอย่างถูกต้อง บริษัทฯมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการนำกากของเสียประเภท ฝุ่น ขี้เถ้า ขี้เถ้าหนัก และอื่นๆ ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย โดยบริหารจัดการจนกลายเป็นวัตถุดิบ สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ ทำมิตรกับสิ่งแวดล้อม เรามุ่งที่จะลดการฝั่งกลบกากของเสียรวมทั้งมีเป้าหมายหลักที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยื่น

โดยบริษัทฯ เน้นที่จะให้บริการจัดการกากของเสียอย่างเป็นระบบ เราจะมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้การบริหารจัดการกากของเสียอย่างเป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายระบบจัดการของเสียให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยทำธุรกิจร่วมกับบริษัท ทอรัส พอซโซลานซ์ จำกัด ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ จ3-27 (3) -1/45 รย ลำดับที่ 57(3):106 ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO14001 :2015 และใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เถ้าลอยจากถ่านหินใช้เป็นวัสดุผสมคอนกรีต เลขที่ มอก.2153-2545 และ บริษัท เค บล็อค เทคโนโลยี จำกัด ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผลิตบล็อกคอนกรีตมวลเบา เลขที่ มอก 2506-2553 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ) และมีบริษัทขนส่งที่เป็นพันธมิตรร่วมกันเช่น บริษัท ทอรัส ลอจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีมากประสบการณ์ด้านลอจิสติกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกทางด้านการขนส่งให้แก่ลูกค้า

วิสัยทัศน์ (vision)

เรามุ่งมั่นให้ บริการการบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นของเสียอันตรายอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์และมาตรฐานเป็นอันดับแรก

พันธกิจ (Mission)

เราจะพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารการ จัดการกากของเสียจากอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทจะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมทุกองค์ประกอบตั้งแต่ วัตดุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯน้อยที่สุด

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานการรับรองของบริษัมที่ดำเนินธุรกิจร่วม